گزارش تحقیق

چنانچه بعد از اجرای تحقیق یافته ها و نتایج آن گزارش نشود ، گویی اصولا تحقیقی صورت نگرفته است. از این رو نوشتن گزارش تحقیق و بویژه نوشتن مقاله پژوهشی در اولویت کار محقق است . در این میان وفادار ماندن به نتایج حاصله و ذکر منابع مورد استفاده اهمیتی دوچندان دارد. شما دریابان این […]

فن گزارش نویسی

فن گزارش نویسی فهرست مطالب فصل اول : گزارش چیست فصل دوم : مراحل چهارگانه گزارش نویسی فصل سوم : آراستن گزارش فصل چهارم : تعریف‌ بند یا پاراگراف و نحوه استفاده از آن فصل پنجم : استفاده از عناوین در گزارش‌ها فصل ششم : نشانه‌گذاری و اهمیّت آن در نگارش فصل هفتم : اقسام […]

شیوه گزارش نویسی

شیوه گزارش نویسی غالب تصمیم‌های مدیران و مسئولان سازمان‌ها و مؤسسات برمبنای گزارش‌هایی است که از قسمت‌های مختلف دریافت می‌دارند و نحوه‌ی تهیه و ارائه‌ی گزارش‌ها، در قضاوت‌ها، عملیات، سرمایه گذاری‌ها، هزینه‌ها، استخدام‌ها، خط مشی‌ها، روش‌ها، تشویق‌ها، توبیخ‌ها و به طور کلی در سرنوشت حال و آینده‌ی آن سازمان‌ها و مؤسسات تأثیرگذار می‌باشد، از این […]