چگونه برای یک رساله موضوع انتخاب کنیم؟

زمانی که با لیسانس در رشته زبان انگلیسی فارغ التحصیل شدم، به عنوان یکی از ملزومات موجود برای دریافت درجه کارشناسی می‌بایست یک رساله می‌نوشتیم؛ رساله‌ای شصت و هشت صفحه‌ای که برای گرفتن مدرک اجباری بود. و می‌بایست خیلی سریع انتخاب می کردیم در چه موردی می‌خواهیم مطلب بنویسم و تازه باید خودم هم می‌فهمیدم […]