استخراج مقاله از پایان نامه

یکی از متداول ترین روش های کسب درجات علمی برای پژوهشگران و اساتید، تدوین و ارائه مقالات علمی در ژورنال های علمی است. به طور کلی مقالات به دو دسته تقسیم می شوند: ۱-    مقالات علمی –پژوهشی ۲-     مقالات علمی – ترویجی مقالات علمی – پژوهشی مقالات علمی- پژوهشی حاصل یک کار پژوهشی […]