بررسی آثار تحرک درآمدی بر رفاه مصرفی مردان شهری سرپرست خانوار در ایران

بررسی آثار تحرک درآمدی بر رفاه مصرفی مردان شهری سرپرست خانوار در ایران

دسته بندی: - - - - - - - -

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 1805 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 27 فوریه 2016

به روز رسانی در: 27 فوریه 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

نابرابری در تخصیص فرصتها یکی از عمدهترین مسائل اقتصادی در سطح ملی و جهانی است. در سطح ملی، تحرک درآمدی معیاری است که میزان برابری و نابرابری فرصتها را در جامعه اندازه میگیرد. در این مقاله برای بررسی آثار تحرک درآمدی بر رفاه مصرفی جامعه مردان شهری ایران، نوعی الگوی دادهسازی شبهپانل طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، با ترکیب دادههای مقطعی بودجه خانوار نسلهایی از خانوارها در سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۰ مورد ردیابی قرار میگیرند. نتایج پژوهش نشان میدهد نسل سنی میانسال نسبت به نسل سنی جوان دارای تحرک درآمدی باالتر و نابرابری فرصتی کمتر است. با افزایش نابرابری فرصتی، شکاف مصرفی بین افراد بزرگتر میشود؛ ازاینرو با کاهش نابرابری فرصتها میتوان افزایش بیشتر رفاه مصرفی را مشاهده کرد.

 

کلیدواژهها: نابرابری؛ پویایی درآمد؛ دادههای شبهپانل؛ تحرک درآمدی

مقدمه

نابرابری، پدیدهای اجتماعی است که از تفاوت قابلیت افراد در دستیابی به منابع اقتصادی حاصل میشود. میزان نابرابری از عواملی مانند سیاستهای دولت در توزیع منابع، خصوصیات شخصی مانند سن و جنس افراد، سطح آموزش و مسائلی از این قبیل تأثیر میپذیرد. نابرابری می تواند در توزیع درآمدی، ثروت، پسانداز، دستمزد و مصرف افراد جامعه ظاهر شود. در این زمینه یکی از مباحث مرتبط با نابرابری، تحرک درآمدی است. تحرک درآمدی مربوط به تغییرات وضعیت اقتصادی خانوارها از یک دوره زمانی یا یک نسل به نسل دیگر است. مزیت اصلی تحرک درآمدی اندازهگیری نابرابری فرصتی در بین افراد یک کشور است. نابرابری فرصتی در دستیابی افراد به فرصتهای زندگی خالصه میشود. فرصتهای زندگی به معنای توزیع تفاوتی و تفاضلی امکانات و فرصتهایی از قبیل بهداشت، تغذیه مناسب، آموزش، دسترسی به خدمات و مانند آن است که نتیجه آن، توزیع نامتقارن در دستیابی به شغل و درآمد خواهد بود )فطرس و معبودی، .)۱۳۸۹ بنابراین، نابرابری فرصتی از طریق تغییرات در توزیع درآمدی خانوارها طی زمان بر رفاه مصرفی خانوار تأثیر میگذارد. بهعنوان مثال در یک جامعه افراد بهدلیل عدم دسترسی به فرصتهای یکسان دارای سطح رفاه و میزان نابرابری متفاوتی هستند. افراد با تحرک درآمدی باالتر، بهدلیل داشتن نابرابری فرصتی )نابرابری در فرصتهای شغلی، تحصیلی، درآمدی و از این قبیل( کمتر، رفاه بیشتری را تجربه میکنند. عکس این قضیه در مورد افرادی صدق میکند که دارای تحرک درآمدی پایینتر و نابرابری فرصتی باال هستند. نتیجه چنین وضعیتی، رشد نابرابری و افزایش شکاف مصرفی در بین افراد آن جامعه است

برای اندازهگیری تحرک درآمدی به دادههای پانلی بلندمدت نیاز است؛ زیرا تحرک درآمدی ماهیتاً فرایندی بلندمدت و پویاست. در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه کمبود دادههای پانلی که در آن افراد بهطور خاص در طول زمان ردیابی شوند، وجود دارد. به همین دلیل دیتون۱ در سال ۱۹۸۵ پیشنهاد کرد در صورت عدم دسترسی به دادههای پانلی میتوان با استفاده از دادههای مقطعی تکرار شده، دادههای شبهپانل را ایجاد کرد. به همین منظور در این مدل

سعی شده است تا با استفاده از رویکرد شبهپانل و بهکارگیری دادههای مخارج خانوارهای شهری ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۹-۱۳۹۰ آثار تحرک درآمدی بر رفاه مصرفی سه نسل سنی مردان جوان، میانسال و جامعه کل مردان شهری ایران بهصورت غیرخطی مورد بررسی قرار گیرد. درواقع هدف از این مقاله ارائه پاسخی تحلیلی به این سؤاالت است: آیا نسل سنی جوان دارای نابرابری فرصتی بیشتری نسبت به نسلسنی میانسال است؟ آیا با گذشت زمان برابری مصرفی و فرصتی بهدست خواهد آمد؟ بنابراین با توجه به اهمیتی که این موضوع در عرصه اقتصادی دارد، به کنکاش در این مسئله میپردازیم، بهنحویکه ابتدا به ادبیات پژوهشی و نظری صورت گرفته درخصوص موضوع پژوهش پرداخته میشود. بخش دوم مقاله به بررسی آمار و اطالعات پژوهش میپردازد. بخش سوم مقاله روششناسی تحقیق را که یکی از مباحث جدید در حوزه اقتصادسنجی است، بررسی میکند سپس بر اجرای مدل متمرکز میشود و نتایج بهدستآمده را تشریح میکند و در پایان جمعبندی و نتیجهگیری ارائه میشود.

پاسخ دهید