۱۰ مرحله انجام پژوهش

پژوهش ها غالبا با استفاده از مدل و ساختار ساعت شنی انجام میگیرند. این مدل در ابتدا با تعریف طیف گسترده ای برای انجام پژوهش آغاز میشود. سپس از طریق روش انجام پژوهش تنها بر روی اطلاعات مورد نیاز تمرکز میکند (مانند قسمت باریک ساعت شنی)، و در نهایت پژوهش را در غالب بحث و نتیجه گیری گسترش میدهد. پژوهش چه در زمینه انواع مقالات، چه در زمینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مراحلی دارد و همیشه برای دانشجویان مراحل دقیق آن سوال بوده است. پایان نامه ارشد و رساله دکترا که یکی از بزرگترین تحقیقات علمی یک دانشجو محسوب می شود نیازمند انجام دقیق مراحل پژوهشی می باشد.

مراحل اصلی انجام پژوهش به ترتیب زیر هستند:
۱٫    تعریف مساله پژوهش
۲٫    نگارش مروری بر ادبیات نظری پژوهش
۳٫    تعیین هدف از انجام پژوهش
۴٫    تعریف سوالات مطرح در پژوهش به صورت مشخص
۵٫    تعیین چارچوب مفهومی پژوهش- معمولا به صورت مجموعه ای از فرضیات
۶٫    انتخاب روش پژوهش (برای جمع آوری داده ها)
۷٫    جمع آوری داده ها
۸٫    تجزیه تحلیل و تفسیر داده های گرآوری شده
۹٫    گزارش و ارزیابی پژوهش انجام شده
۱۰٫    ایجاد ارتباط با دیگر محققین به منظور مخابره یافته های پژوهش و احتمالا پیشنهادات ارائه شده
این گام ها به طور کلی نشان دهنده فرایند انجام پژوهش به صورت کلی هستند. با این حال، باید به آنها به دید فرایندی تکرارشوند و دائما در حال تغییر نگاه کرد، نه به عنوان تعدادی گام های ثابت و مشخص. بسیاری از محققین کار خود را با تعریف مساله پژوهش به صورت کلی، و یا هدف از انجام پژوهش شروع میکنند. مروری بر ادبیات نظری موضوع پژوهش عیب ها و ایرادات موجود در تحقیقات گذشته را مشخص میکند که باعث توجیح انجام پژوهش های جدید میشود. به طور معمول، مرور بر ادبیات نظری قبل از تعیین پرسش پژوهش و بر روی موضوعی بخصوص انجام می گیرد. پس از شناسایی شکاف موجود در ادبیات نظری موضوع، پرسش اساسی تحقیق مشخص میشود. سوال پژوهش میتواند با فرضیه پژوهش یکی باشد. فرضیه پژوهش انگاره ای است که باید در طول پژوهش آزمایش شود. پژوهشگر به گردآوری داده ها میپردازد تا صحت و یا عدم صحت فرضیه (یا فرضیات) پژوهش را آزمایش کند. پس از آن، محقق از طریق دامنه متنوعی از روش های آماری به تجزیه تحلیل داده های گردآوری شده مشغول شده، و خود را درگیر کاری میکند که به آن تحقیقات تجربی می گویند. تحقیقات تجربی بیشتر در پایان نامه علوم انسانی مثل پایان نامه حسابداری، پایان نامه علوم تربیتی، پایان نامه جغرافیا، پایان نامه روانشناسی و پایان نامه علوم پایه مثل پایان نامه شیمی کاربردی، پایان نامه ریاضیات کاربردی و … مورد استفاده قرار می گیرد. گام بعد استفاده از نتایج حاصله از تجزیه تحلیل داده ها برای تایید و یا رد فرضیه (یا فرضیات) تحقیق و در نهایت گزارش و ارزیابی نتایج حاصل از انجام پژوهش میباشد. در نهایت، پژوهشگر میتواند پیشنهاداتی را جهت انجام پژوهش های آتی ارائه کند.

پاسخ دهید