پژوهش پایان نامه اى

پژوهشِ پایان نامه اى ویژگیهای مختلفی دارد :

ـ تحلیل: مطالعه اجزاى گوناگون یک موضوع و روابط و متقابل آنها.

ـ مقایسه: بررسى ویژگى هاى موضوع هاى مقایسه شده

ـ تعریف: تعریف جامع و کامل

ـ توصف: توصف موضوع با ویژگى هاى معتبر که آن را توضیح دهد

ـ بحث: عرضه کردن جنبه هاى گوناگون موضوع

ـ فهرست.

ـ ارزشیابى: بررسى جوانب گوناگون موضوع و کوشش براى رسیدن به نتیجه

_مثال :ذکر مثال براى توضیح.

ـ تلخیص: آوردن نکات عمده موضوع مورد نظربه اختصار .

پیداست که در هر تکلیف درسى یا رساله ممکن است چند خصلت پژوهشى جمع گردند. اما به هر حال، حدود و نوع کار پژوهشى باید از پیش معلوم و مشخّص باشد.

انتخاب عنوان پایان نامه

باید از انتخاب عنوان کلی پرهیز کرد. عنوان پایان نامه باید متناسب با حدود پایان نامه باشد.

براى انتخاب عنوان پایان نامه، به این معیارها نیز باید توجه داشت:

ـ علاقه پژوهنده به آن عنوان و موضوع.

ـ زمان لازم براى فراهم آوردن اثر.

ـ دسترسى به اسباب و لوازم پژوهش.

ـ اهمّیّت مطلب درفرهنگ و اجتماع.

 

مرور پژوهش هاى پیشین

معمولا در هر زمینه پژوهشى، آثارى از پیش فراهم شده است. مرور این آثار مى تواند ما را در نوشتن پایان نامه یارى کند. در این میان روشن مى شود که کار ما چه تفاوت هایى با کارهاى پیشین باید داشته باشد.

اگر پژوهنده اى داراى توان کافى باشد، بهتر است آثار دست اوّل را مرور کند. هرچه منابع اصیل تر و سرشارتر باشند، پایان نامه ماندنى تر مى گردد.

طرح تحقیق

 

رساله هاى پژوهشى معمولا در یکى از این دو دسته قرار دارند:

۱٫ تجربى: متناسب با موضوعات علمى.

۲٫ تحلیلى: متناسب با موضوعات فرهنگى، هنرى.

 

برنامه زمانى

نویسنده پایان نامه باید با از شتابزدگى پرهیز و زمانى مناسب براى تهیّه رساله خود تعیین کند. این زمان فرصتی خواهد بود براى انجام :

۱٫ تعیین حدود موضوع ،شناسایى منابع و مراجعه به آن ها، گردآورى اطّلاعات و معلومات.

۲٫ نگارش پیش نویس.

۳٫ تجدیدنظر و اصلاح، تنظیم پانوشت، نگارش نمونه نهایى.

مراجعه به منابع

 

براى شناسایى مآخذ مى توان از این منابع استفاده کرد:

ـ مدارک کتاب شناسى: مجموعه هاى فهرست آثار، فهرست ها و برگه دان هاى کتابخانه ها.

ـ دائره المعارف ها و سالنامه ها.

ـ نشریّات معتبر

 

یادداشت بردارى

بهتر است یادداشت بردارى روى برگه هاى جداگانه ویک شکل انجام پذیرد. به هر مضمون برگه جدایى اختصاص داده مى شود و هر برگه با شماره یا نشانه اى متمایز مى گردد. بدین ترتیب در طول کار، مى توان برگه ها را جابجا یا کم و زیاد کرد.

بهتر است بر هر برگه عنوان کلیدى آن ثبت شودو هویت برگه هم معین شود، از قبیل مأخذ و تاریخ. همچنین مشخص شودکه نوع استفاده از مأخذ چیست: نقل به عبارت، نقل به مضمون، تلخیص، ویرایش، یا …؟ براى هر یک از این ها مى توان نشانه اى خاص در نظر گرفت.

 

 

در نهایت، مى توان برگه ها را شماره بندى پایانى کرد و هر یک را در جاى مناسب خودقرار داد.

نگارش رؤوس مطالب فصل ها

معمولا پایان نامه شامل این سه بخش است:

مقدّمه، متن شامل چند فصل، و نتیجه. باید پیشتر رؤوس مطالب هر فصل را نوشت تا چشم اندازى از کار پیدا شود. این کار به نگارش پیش نویس نیز بسیار کمک مى کند.

 

ساختمان پایان نامه

(۱) صفحه عنوان: عنوان، نویسنده، گروه درسى، نام درس، نهاد علمى مربوط، مقطع و سال تحصیلى.

(۲) پیشگفتار: هدف، سابقه تحقیق، روش و گستره پژوهش، سپاسگزارى.

(۳) فهرست مطالب.

(۴) فهرست جداول.

(۵) فهرست شکل ها و تصویرها.

(۶) پیکره: مدخل، متن، نتیجه و دستاورد تحقیق.

(۷) کتابنامه: مآخذ اصلى و فرعى شامل کتب و مقالات مورد پژوهش.

(۸) ضمایم: جداول، آزمون هاى پژوهشى، اسناد و مدارک و شواهد.

(۹) فهرست راهنما: فهرست اَعلام و مفاهیم و موضوعاتى که درباره آن ها مى توان اطّلاع قابل توجّهى در رساله یافت.

پاسخ دهید