فرآیند مرحله پژوهشی پایان نامه

دانشجویان کارشناسی ارشد ۶ ماه پس از تاریخ ابلاغ تصویب پروپوزال ( ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه ) در شورای تحصیلات تکمیلی می توانند از پایان نامه خود دفاع نماینــد . ضمنا” اسامی دانشجــویانی که فـرم ابــلاغیه تصــویب پروپــوزال آنهــا صــادر می شود در تابلو اعلانات امور پژوهشی اعلام می شود . لذا دانشجو جهت دریافت ابلاغیه و احکام استادان

راهنما و مشاور پایان نامه خود و همچنین برگه راهنمای مراحل پژوهشی می بایست به کارشناس پژوهشی مربوطه مراجعه نماید . توجه به این نکته ضروری است که دفاع دانشجو از پایان نامه قبل از موعد مقرر (۶ ماه) ممنوع است.

 عدم مراجعه به موقع دانشجو جهت دفاع : 

 طبق بخشنامه شماره ۱۲۵۷۹/۷۳ مورخ ۲۴/۱/۸۷ چنانچه مدت زمان انجام پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد بیش از یکسال به طول انجامد ، دانشجوی مذکور از سقف مجاز راهنمایی و مشاوره استادان راهنما و مشاور خارج خواهد شد .

 معرفی دانشجویان برای استفاده از امکانات آزمایشگاهی :

 معرفی دانشجویان برای استفاده از امکانات آزمایشگاهی بعد از تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی انجام می شود . بدین منظور لازم است فرم درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاهی توسط دانشجو تکمیل و مراتب نیاز دانشجو به استفاده از امکانات آزمایشگاهی توسط استادان راهنما و مدیر گروه تخصصی تایید شود . ضمنا” تصویر برابر اصل شده صفحات مربوط به مواد و وسایل مورد نیاز که در فرم پروپوزال قید شده لازم است به فرم معرفی دانشجو ضمیمه شود . همچنین معرفی دانشجویان به سازمانها و مراکز تحقیقاتی و… بعد از تصویب پروپوزال انجام می شود .

کارهایی که دانشجویان می بایست در مرحله پژوهشی ( از تاریخ ابلاغ تصویب پروپوزال تا مرحله دفاع ) انجام دهند :

۱- دریافت ابلاغیه تصویب پروپوزال از کارشناس پژوهشی مربوطه

۲ – تحویل احکام اساتید راهنما و مشاور به آنان و شروع عملی مراحل پایان نامه ( زیر نظر استادان راهنما و مشاور )

راهنمایی و هدایت کلیه مراحل مختلف پایان نامه توسط استادان راهنما و مشاور بسیار ضروری است . این مرحله از همکاری اساتید ، نه تنها می تواند به کیفیت و ارزش پایان نامه بیفزاید، بلکه باعث خواهد شد تا پایان نامه در زمان معین و با حداقل اشکال و ایراد به اتمام برسد . به عبارت دیگر استادان راهنما و مشاور لازم است با توجه به امکانات پژوهشی موجود ، کار تحقیقاتی دانشجو را به نحوی هدایت کنند تا در موعد مقرر به اتمام برسد و مشکلات موجود باید به موقع به شورای تخصصی گروه گزارش شود . همچنین استاد راهنما موظف است ساعاتی از هفته را برای راهنمایی دانشجو اختصاص داده و مراتب را به شورای تخصصی گروه اطلاع دهد .

۳- تحویل فرم گزارش پیشرفت کار به کارشناس پژوهش مربوطه :

دانشجویان کارشناسی ارشد به شرطی می توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند که حــداقل دو گزارش پیشرفت کار ۳ مــاهه تایید شده

( از تاریخ ابلاغ پروپوزال ) به مدیریت پژوهشی ارائه نمایند . گزارش پیشرفت کار باید به روز بوده و مدیریت پژوهشی از پذیرفتن گزارشی که بیش از ۱۰ روز از تاریخ ارائه آن گذشته باشد معذور است . اولین گزارش ۳ ماهه و دومین گزارش ۶ ماه بعد از ابلاغ تصویب پروپوزال باید ارائه شود. در صورت تاخیر ، مراتب توسط دانشجو گـزارش و در صورت تایید استــاد راهنمـا مــورد پذیرش قرار خواهد گرفت . ضمنا” در صورتی که کار دانشجو بیش از ۶ ماه طول بکشد، می بایست گزارشات ماههای بعد نیز به مدیریت پژوهشی( با ذکر دلائل ) ارائه گردد .

 نحوه تهیه گزارش :

گزارش تفصیلی دانشجو می بایست تایپ شده به پیوست فرم خاص آن ارائه شود . در نوبت اول، گزارش می بایست شامل نکات ذیل باشــد و در نوبتهای بعدی ذکر آنها لزومی ندارد.

۱- اهداف کلی پایان نامه

۲- مسیر علمی و تکنیکی کار تحقیقاتی

۳- موسساتی که در جریان تحقیق مورد استفاده قرارگرفته اند.

۴- ذکر منابع علمی مورد استفاده

 

  توجه :

فرم گزارش می بایست شخصا” توسط دانشجو و به صورت ۳ ماهه در طول انجام پایان نامه تکمیل و با اخذ نظریات و امضاء استاد راهنما و پس از تایید گروه تخصصی مربوطه به حوزه پژوهشی تحویل گردد. این فـرمها پس از ارزشیابی در پرونده پژوهشی دانشجو بایگانی می شود ، و در هنگام دفاع در نمره نهایی تاثیر گذار خواهند بود . عدم تکمیل و تحویل این فرم توسط دانشجو به منزله عدم ارتباط و هماهنگـی دانشجو بــا استــاد و حـوزه پژوهش می باشد .

 ۴- ارائه مقاله از پایان نامه :

دانشجویان  می بایست تهیه مقاله را از شروع مراحل پژوهشی پایان نامه مد نظر قرار دهند . لازم به ذکــر است که استخراج مقاله از پایان نامه در صورت پذیرش و چاپ ، علاوه بر نمره دارای امتیاز تشویقی و جایزه نیز می باشد .

۵- حضور دانشجو در جلسات دفاع :

حضور دانشجویان در حداقل ۵ جلسه دفاع

 ( مربوط به رشته خود ) الزامی می باشد. شایان ذکر است جهت اخذ مجوز دفاع این فرم لازم و ضروری می باشد .

پاسخ دهید