دفاع پایان نامه و تسویه حساب

به منظور برگزاری دقیق جلسه دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد، نظارت کیفی و آیین نامه ای حسب آیین نامه آموزشی به شماره ۶۴۸۶۰ /۴۰ مورخ ۴/۸/۸۴ ، حضور افراد ذیل در جلسات دفاع ضروری است :

الف ) استاد ( استادان ) راهنما

ب ) استاد ( استادان ) مشاور

ج ) استادان داور ( یک نفر داور داخلی و یک نفر داور خارجی به پیشنهاد گروه تخصصی واحد ) و با تایید معاون پژوهشی واحد

د) نماینده گروه ( از اعضاء هیات علمی گروه ) یا واحد به عنوان ناظر ( بدون حق رای ) – با تایید معاون پژوهشی واحد

تبصره : جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بدون حضور استاد راهنما، حداقل یک نفر از استادان داور و استاد ناظر رسمیت نخواهد داشت .

ارزشیابی پایان نامه :

پایان نامه توســط هیات داوران در ۵ درجه ارزشــیابی شده و به هر درجــــه نمره ای تعلق می گیرد و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.

نمره از ۱۸ تا ۲۰ : عالی

نمره از ۱۶ تا ۱۸ : بسیار خوب

نمره از ۱۲ تا ۱۴ : قابل قبول

نمره از ۱۲ کمتر : غیر قابل قبول

پاسخ دهید