تحلیل داده های پایان نامه

۱- خوشه سازی فرضیات یا پرسش های پژوهش
برای مطالعه و بررسی موضوع مورد نظر پژوهش، می باسیت به بررسی فرضیات و پرسش های پژوهش پرداخت. برای بررسی فرضیات پژوهش نیز باید عناصر موجود در آن بررسی شود. عناصر موجود در فرضیات لازم است خوشه سازی یا خوشه بندی شوند، این کار به معنای خرد و ریز کردن عناصر موجود در فرضیات است.
برای خوشه سازی در ابتدا، کلمات و واژگان کلیدی را استخراج کرده و بعد تا جای امکان خرد می کنیم و در نهایت ارتباط بین واژگان را هم خارج کرده و تا حد نیاز پژوهش خرد و ریز می کنیم.
۲- تدارک سوالات پژوهش
بعد از خوشه بندی با توجه به خوشه ها و زیر خوشه ها، سوالات تحقیق و تعداد سوالات بسته به نیاز تحقیق مشخص می شوند. در مورد پژوهش هایی که از مقیا س های مدرج و طیف ها استفاده می شود، تعداد پرسش ها راحت تر معین می شوند. پس در تنظیم پرسش های پژوهش بایستی توجه شود که پرسش ها بتوانند فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار دهند.
۳- جمع آوری داده ها
از این مرحله به بعد، لازم است پرسش های تحقیق را با توجه به زمینه های مطالعاتی و عناصر انسانی و غیر انسانی پوشش دهنده ی تحقیق، مورد استفاده قرار داد و داده ها را جمع آوری کرد. در پایان نامه روانشناسی، پایان نامه علوم تربیتی پایان نامه مدیریت و … از پرسشنامه های مختلف برای گرد آوری داده ها استفاده می شود.
۴- طبقه بندی داده ها
برای ادامه ی مراحل بعدی کار، لازم است داده ها حتما طبقه بندی شوند. طبقه بندی، از پراکندگی داده های جمع آوری شده جلوگیری کرده و به مراحل تحقیق از ابتدا تا انتها انسجام می بخشد. راحت ترین راه طبقه بندی داده ها، استفاده از فرم ها یا جداول طبقه بندی داده هاست. این فرم ها با توجه به پرسش های آماده شده و گزینه های مربوط به پرسش ها طراحی می شوند.
۵- تحلیل داده ها
مرحله نهایی، تحلیل داده هاست. همان طور که می دانید، در فصل اول پایان نامه قرار است چهارچوب مطالعاتی پژوهش معین شود و در فصل سوم هم طرح تحلیلی پژوهش مشخص گردد. پس داده ای جمع آوری شده در این مرحله باید با نظریه و طح پژوهشی که از پیش تعیین شده آزموده شود. به این کار، تحلیل داده ها می گویند.
گام نخست در این مرحله، تحلیل کمی داده ها و به نوعی تحلیل فنی که با فرمول ها، نمودارهای آماری و… صورت می گیرد. در گام بعدی، تحلیل کیفی داده ها که با توجه به نظریات علمی و مکاتب انتخاب شده، داده ها آزموده می شوند.

پاسخ دهید