انتخاب استاد راهنما و مشاور پایان نامه

 الف ) شرایط استاد راهنما :

 داشتن مدرک دکتری تخصصی و حداقل مرتبه استادیاری برای اعضاء هیات علمی دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی معتبر و داشتن کد شناسایی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

   تبصره : در صورتی که استاد راهنمـــا عضو هیات علمــی نباشد ، داشتن مدرک دکتری تخصصی به منظور هدایت پایان نامه کارشناسی ارشد برای وی الزامی است ( انتخاب استاد راهنمای غیر هیات علمی صرفا” در صورت شاغل بودن در موسسات تحقیقاتی یا سازمانها و نهادهایی که به گونه ای امکانات یا اطلاعات در اختیار دانشجویان قرار دهند با تایید گروه تخصصی امکان پذیر خواهد بود)

 نحوه انتخاب استاد راهنما :

استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و موافقت کتبی استاد و تایید گروه تخصصی طبق شرایط بند الف تعیین می گردد . همچنین حکم وی از سوی معاون پژوهشی واحد صادر می گردد.

ب)  شرایط استاد مشاور :

۱- دارا بودن شرایط مندرج در بند الف و تبصره ذیل آن

۲- مربیان برجسته با داشتن مدرک کارشناسی ارشد و سابقه تدریس یا تحقیق بیش از ۱۰ سال در مراکز دانشگاهی یا تحقیقــاتی ( در صورت نبودن استادیار به تعداد کافی و با تایید گروه تخصصی )

۳- کارشناسان ارشد غیر هیات علمی برجسته شاغل در مراکز تحقیقاتی یا صنعتی ( در صورتی که دانشجو از امکانات یا اطلاعــات آن مراکز در پایان نامه استفاده می نماید ) به عنوان استاد مشاور دوم به شرط اخذ کد شناسایی از سازمـان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ( با تایید مراتب توسط گروه تخصصی و همچنین تایید نهایی در شور

ای تحصیلات تکمیلی واحد )

نحوه انتخاب استاد مشاور :

 به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان برجسته با رعایت شرایط مندرج در بندهای الف و ب و پس از تایید در گروه تخصصی مربوطه ، به عنوان استاد مشاور تعیین می شود . همچنین حکم وی از سوی معاون پژوهشی واحد صادر می گردد .

تذکر :  

 چنانچه پایان نامه ای نیاز به استاد مشاور دوم داشته باشد به پیشنهاد استاد راهنما به همراه ارائه دلایل و تایید گروه تخصصی مربوطه می بایست مورد جهت تصویب به شورای تحصیلات تکمیلی واحد ارائه گردد .

 ج) همکاری اساتید خارجی ( استادان شاغل در دانشگاههای خارج از ایران و یا دارندگان مدارک تحصیلی از دانشگاههای خارج کشور ) :

صرفاً در صورت داشتن مدرک دکتری تخصصی از دانشگاههای معتبر، با ارسال رزومه کامل تحصیلی ، آموزشی و پژوهشی، تایید گروه تخصصی با ذکر دلایل انتخاب و تایید صلاحیت در شـورای تحصــیلات تکمیــلی واحــد به عنــوان استــاد راهنمــا یا مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد امکان پذیر خواهد بود . ضمنا” دانشگاه هیچ گونه تعهدی در خصوص هزینه اقامت یا ایاب و ذهاب استادان خارجی ندارد و لازم است فردی به عنوان وکیل برای دریافت حق الزحمه مربوطه معرفی شود .

تذکر مهم : ارسال رزومه کامل تحصیلی آموزشی و پژوهشی ، در هریک از موارد فوق برای استادان راهنما و مشاوری که برای اولین بار با واحد همکاری می نمایند الزامی است .

 نحوه انتخاب استادان مدعو :

در صورتی که گروهای تخصصی با کمبود استادان راهنما و مشاور روبرو شوند می توانند به ترتیب اولویت زیر نسبت به رفع کمبود اساتید اقدام نمایند :

۱- اعضای هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت واحدهای دانشگاهی دیگر دانشگاه آزاد اسلامی که از ظرفیت خالی برخوردارند.

۲- اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی با مدرک دکتری

۳- اعضای هیئت علمی مراکز پژوهشی با مدرک دکتری

 تذکر مهم : ارسال رزومه کامل تحصیلی آموزشی و پژوهشی به انضمام آخرین حکم کارگزینی برابر اصل و تصویر کارت مـلی، در هــریک از مــوارد فوق برای استــادان راهنما و مشاوری که برای اولین بار با واحـد همکاری می نمایند الزامی است . لازم به ذکـر است همـکاری استادان مدعـو منوط به صدور مجوز و کـد شناسایی از سوی سازمان مرکزی می باشد .

توجه : در مورد اساتید مدعو، دانشجو باید اساتیدی را به عنوان راهنما و مشاور انتخــاب نمایــد، که اطمینان داشــته باشد در هنگام برگزاری جلسه دفاع در واحد حضور خواهند داشت.

ظرفیت راهنمایی و مشاوره استادان:

اولویت بندی نحوه همکـاری استادان در پایان نامه های کارشناسی ارشـد به ترتیب با اعضاء تمـــام وقت ، نیمه وقت و سپس مــدعو

می باشد . تعداد مجاز همکاری اعضای هیئت علمی در پایان نامه ها با توجه به آخرین بخشنامه های سازمان مرکزی می باشد. ( از طرف معاونت پژوهشی به مدیران گروه اطلاع رسانی می شود).

پاسخ دهید