اصطلاحاتی در نگارش و چاپ مقاله – قسمت چهارم

ترمینولوژی مقاله

 

Submitted : مقاله ای که برای ژورنال ارسال می شود.
Under review : پس از ارسال انواع مقالات برای ژورنال، روند داوری طی می شود که در این شرایط می گویند مقاله تحت نظر داوری است.
Accept : پذیرش. زمانی که ژورنال مقاله ی شما را برای چاپ می پذیرد.
Revise : اصلاح. زمانی که مطابق نظر داوران مقاله شما باید اصلاح شود تا مجددا داوری و در ارتباط با چاپ یا عدم چاپ آن تصمیم گیری شود.
Minor revision : اصلاح جزیی. اصلاحات نگارشی و املایی و یا اصلاح برخی جملات و عبارات و روان سازی برای فهم بیشتر.
Major revision : اصلاح عمده. اصلاحات محتوایی و مفهومی که به مقاله گرفته می شود.
Reject : عدم پذیرش. زمانی گه زورنال مقاله ی شما را برای چاپ نمی پذیرد.
reject and resubmit : زمانی گه یک مقاله از نظر علمی ضعیف است این نوع از رد اتفاق می افتد. در این حالت اگر نویسندگان به پرسش های داوران به درستی و دقت پاسخ دهند و مقاله را اصلاح کنند امکان داوری مججد بع مقاله داده می شود.
complete reject : نوعی از رد مقاله است که در آن به دلایل مختلف مقاله از سوی ژورنال رد می شود.
Comment : نظراتی که داوران درباره ی پیش نویس ارسالی مقاله دارند.
Revised manuscript : نسخه اصلاح شده یک مقاله
(DOI)Digital Object Identifier : یک شناسه ی الکترونیکی که برای انواع مقالات منتشر شده در ژورنال ها عدد منحصر به فردی است.
Plagiarism : سرقت ادبی. زمانی که جمله یا جملاتی عینا از منبع دیگری در متن مقاله ارسالی کپی شود و منبع آن ذکر نشود، سرقت ادبی اتفاق افتاده است. بیشتر مجلات معتبر از جمله مجلات تامسون بخصوص با فاکتور تاثیر بالا، مقالات ارسالی را با نرم افزار هایی مورد بررسی سرقت ادبی قرار می دهند.
Data fabrication : ساختن جعلی نتایج. در این حالت نویسنده به نوعی نتایج جعلی و ساختگی و غیر واقعی را در مقاله مطرح می کند.
Data falsification : دستکاری نتایج. در این شرایط نتایج جعل نمی شوند فقط با دستکاری نتایج به حالتی که مورد قبول و مطلوب است تغییر می کنند.

پاسخ دهید