اصطلاحاتی در نگارش و چاپ مقاله – قسمت دوم

در ادامه ی مطلب قبلی واژگان و اصطلاحات دیگری از مقاله نویسی و چاپ انواع مقالات را برای شما شرح می دهم.

اصطلاحات رایج

Invited review :  نوعی از مقالات مروری هستند که با دعوت ژورنال های معتبر علمی مثل مجلات تامسون از پژوهشگران مطرح رشته های مختلف نگارش و منتشر می شوند.
Letter paper : این نوع از مقالات با محدودیت هایی از نظر تعداد کامه یا تعداد صفحه رو به رو هستند. از نظر ارزش علمی از مقالات اصیل کم ارزش تر بوده و در تمام ژورنال ها نیز پذیرش نمی شوند.
Short/ Rapid/ Brief Communication : این دسته مقالات حاوی نتیج جدید ولی محدودی هستند که در قالب short/ brief ارایه شده و چاپ می‌شوند. این مقالات سرعت داوری بالاتری دارند. در این نوع مقالات نتایج به شکل مختصر و مفید ارائه می شود.
Book Chapter : فصلی از یک کتاب که از گردآوری مقالات علمی در آن حوزه نگارش و تالیف شده است.
Aims and Scopes : حیطه و اهداف کاری یک ژورنال.
(IF) Impact factor : همان فاکتور تاثیر که میزان استناد به مقالات یک ژورنال را ارائه می دهد.
۵ – Year IF : میانگین IF در پنج سال گذشته.
Citing Half Life : نیم عمر ارجاعی. این شاخص نیمه عمر میزان ارجاعات از مراجع مقالات چاپ شده در مجله به دیگر مقالات (از همان مجله/ و یا سایر مجلات) را نشان می‌دهد و برحسب سال بیان می‌شود. به عنوان مثال اگر نیم عمر ارجاعی (Citing Half Life) از مجله در سال ۲۰۱۲ برابر ۷ باشد، ۵۰% از مراجع مقالات آن مجله در ۷ سال قبل (۲۰۱۲-۲۰۰۶) در سایر مجلات (و/ یا همین مجله) چاپ شده‌اند.
Immediacy Index : همان شاخص آنی است که نسبت مقالات استناد شده در یک سال به تمامی مقالات قابل استناد در همان سال را نشان می دهد.
open access : مجلاتی که برای چاپ انواع مقالات از نویسندگان آن ها هزینه دریافت می کنند ولی مقالات را به رایگان به همه نمایش می دهند.
Publication fee : همان هزینه ی چاپ مقاله در ژورنال های open access .
Editorial Board : شورای سردبیری ژورنال.
Editor-in-Chief  : سردبیر اصلی مجلات که تیم های داوری را تعیین می کند.
Associate Editor : در صورتیکه موضوع مقاله ارسال شده برای مجله از حیطه تخصصی سردبیر اصلی (Editor-in-Chief) مجله خارج باشد، سردبیر اصلی فردی را از شورای سردبیری با عنوان سردبیر مسئول (Associate Editor) انتخاب کرده و مسئولیت مقاله را به او واگذار می‌کند.
Tittle : عنوان مقاله. یک عنوان مناسب و جذاب در جذب خواننده به مطالعه ی مقاله ی شما بسیار کمک خواهد کرد.
Abstract :  چکیده مقاله. خلاصه ای مفید و خواندنی از تمام آنچه در مقاله انجام شده است.
Keywords : کلمات کلیدی مقاله. این کلمات موضوع مقاله را مشخص می کنند.
Introduction : مقدمه مقاله. در این قسمت به ذکر تاریخچه و اهمیت موضوع و مشکلاتی که قرار است با پژوهش شما حل شود مطرح می شوند.
Materials and methods : مواد و روش‌های مورد استفاده در مقاله. تمامی فعالیت هایی که شما در طی انجام پروژه خود به آن ها پرداخته اید باید در این قسمت ذکر شوند.

پاسخ دهید