آشنایی با نرم افزار SPSS

SPSS مخفف Statistical package for social science به معنای «بسته آماری برای علوم اجتماعی» است. این نرم افزار در جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود. SPSS یک سیستم مدیریت داده و تجزیه کننده ی آماری است. SPSS از تمامی فایل ها داده ها را گرفته و می تواند از آنها برای تولید گزارش های جدول بندی شده، نقشه ها، آمارهای توصیفی و تجزیه و تحلیل های پیچیده استفاده کند.
نرم افزار SPSS یک نرم افزار قدرتمند در آمار می باشد. با استفاده از آن می توان انواع آمار توصیفی و استنباطی را برای انواع پایان نامه علوم انسانی، پایان نامه علوم پایه و در بعضی موارد از پایان نامه فنی مهندسی انجام داد. این نرم افزار برای افرادی که در حال انجام پایان نامه کارشناسی ارشد هستند علی الخصوص در رشته های علوم انسانی نظیر علوم اجتماعی ، آمار ، جغرافیا ، روانشناسی ، اقتصاد ، مدیریت و حتی در رشته های پزشکی و فنی مهندسی مفید و ضروری است.
در تحلیل داده ها با استفاده از این نرم افزار ۳ مرحله ی اصلی وجود دارد:
۱-    داده های خام وارد نرم افزار شده و در یک پرونده ذخیره شود.
۲-    تحلیل مورد نظر را انتخاب کرده و آن را به کار گیرید.
۳-    نتیج و خروجی های حاصل را بررسی کنید.

قابلیت های نرم افزار SPSS

۱-    خلاصه های آماری را به شکل جداول و گراف ها تهیه می کند.
۲-    انواع توابع ریاضی را انجام می دهد. مانند قدر مطلق، توابع مثلثاتی و … .
۳-    انواع جداول مثل جدول فراوانی و … را تهیه می کند.
۴-    انواع توزیع ها مثل توزیع های گسسته و پیوسته را تهیه می کند.
۵-    انواع طرح های اماری را تهیه می کند.
۶-    آنالیز واریانس یک طرفه، دوطرفه، چند طرفه و کوواریانس را انجام می دهد.
۷-    داده های تصادفی و پیوسته را ایجاد می کند.
۸-    انواع آماره های توصیفی را محاسبه می کند.
۹-    قابلیت تبادل اطلاعات با نرم‌افزارهای دیگر

پاسخ دهید